Sinh viên

Tổ chức

26/02/2003 02:45

Kể từ khi thành lập trường đến nay, tổ chức của Đoàn có nhiều thay đổi

 *
      Từ năm 1979 đến 1985 : Đồng chí Tạ Ngọc Tấn là Bí thư.
    *
      Tháng 1-1986 Đại hội lần thứ  I : Đồng chí Trần Đăng Tuấn là Bí thư.
    *
      Tháng 4-1986 Đại hội giữa nhiệm kỳ : Đồng chí Đỗ Thị Oai là Bí thư.
    *
      Tháng 1-1991 Đại hội lần thứ II : Đồng chí Đức Dũng là Bí thư.
    *
      Tháng 5-1993 Đại hội lần thứ III : Đồng chí Đỗ Thị Oai được bầu lại làm Bí thư.
    *
      Tháng 8-1994 Đại hội giữa nhiệm kỳ : Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh là Bí thư.
    *
      Năm 1996 Đại hội lần thứ IV: Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh là Bí thư.
    *
      Tháng 10-1998 Đại hội lần thứ V : Đồng chí Tạ Quốc Lâm là Bí thư.
    *
      Tháng 10-2002 Đại hội lần thứ VI : Đồng chí Võ Thị Hoa là Bí thư.
    *
      Tháng 10-2004 Đại hội lần thứ VI : Đồng chí Vũ Quốc Cường là Bí thư.Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •