About us

Tran Quang Huy

29/03/2013 16:47

Lecturer Tran Quang Huy is the Associate Dean of the Faculty of Public Relations and Advertising.

 
Mr Tran Quang Huy was awarded the M.A in International Economics and Relations by Hanoi Foreign Trade University, Vietnam. 
 
He has great command of English, French and Arabic.

Research Interest: International Relations, Public Relations, Branding, Marketing, Event Organization, Communication and Negotiation Skills.

Research Project:

- Public Relations - Theory and Practice, ministerial-level research project, 2007

- The building and development of brand, university-level research project, 2007 
- The Negotiation and Communication Skills, university-level research project, 2008

Specialist Books

- Public Relations, Theory and Practice, National Politics Publisher, 2007
- Public Relation, Theory and Application, Social Labour Publisher, 2008
- The practice of Public Relations Industry in Vietnam, Social Labour Publisher, 2010
 
Contact: huytq3368@gmail.com

 Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •