Tin của khoa

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 2011

27/04/2011 23:29

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 8 năm 2011

                                                  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2011


Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 8 năm 2011 như sau:
I. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
1. Ngành Truyền thông đại chúng
- Chuyên ngành Báo chí học
+ Trình độ Tiến sĩ - Mã số: 62 32 01 01
+ Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 32 01
 - Chuyên ngành Xuất bản
 Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 32 05
 - Chuyên ngành Quan hệ công chúng
 Trình độ Thạc sĩ
2. Ngành Khoa học chính trị
- Chuyên ngành Công tác tư tưởng
+ Trình độ Tiến sĩ - Mã số: 62 31 25 01
+ Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 31 25
- Chuyên ngành Chính trị học
Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 31 20
- Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 31 27
- Chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Trình độ Thạc sĩ
- Chuyên ngành Quản lý xã hội
Trình độ Thạc sĩ
3. Ngành Triết học
- Chuyên ngành Triết học
    Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 22 80
- Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
    Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 22 85
4. Ngành Kinh tế
 Chuyên ngành Kinh tế chính trị
           Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 31 01
5. Ngành Lịch sử
Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
         Trình độ Thạc sĩ - Mã số: 60 22 56
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM  ĐÀO TẠO
1. Hình thức đào tạo
Các lớp cao học và nghiên cứu sinh được tổ chức học theo hình thức tập trung và không tập trung.
2. Thời gian đào tạo
- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ:
+ Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp là 4 năm tập trung liên tục.
+ Hình thức đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm; đối với người có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp là 5, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu.
- Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm học.
3. Địa điểm tổ chức lớp học
Tổ chức tuyển sinh và học tập tất cả các lớp nghiên cứu sinh và cao học (kể cả tập trung và không tập trung) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Riêng chuyên ngành Công tác tư tưởng hệ không tập trung, Học viện tổ chức 01 lớp học tại Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực II (99 Đường Man Thiện, phường Phú Hiệp, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) dành cho thí sinh thuộc các tỉnh, thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào trúng tuyển vào học chuyên ngành này.
III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2011 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là 20 nghiên cứu sinh.
2. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2011 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là 350 học viên.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi chuyên ngành đào tạo được Hội đồng tuyển sinh Sau đại học quyết định và thông báo trước khi thi tuyển cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh.
IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 
Người dự tuyển đào tạo trỡnh độ tiến sĩ phải cú cỏc điều kiện sau:
a) Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành và có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất  02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.
b) Có bằng thạc sĩ đúng ngành nhưng khác chuyên ngành và có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp. (Xem Danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
c) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, bao gồm các nội dung sau:
- Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;
- Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu;
- Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài;
- Phương pháp nghiên cứu đề tài;
- Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;
- Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;
- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
- Dự kiến làm việc sau khi tốt nghiệp;
- Đề xuất của người hướng dẫn.
Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
d) Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng cấp cao nhất trong đơn vị công tác của thí sinh.
Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
- Năng lực hoạt động chuyên môn;
- Phương pháp làm việc;
- Khả năng nghiên cứu;
- Khả năng làm việc theo nhóm;
- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
- Triển vọng phát triển về mặt chuyên môn;
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
e) Đạt một trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ:
- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;
- Có bằng đại học chính quy ngành ngoại ngữ;
- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu về ngoại ngữ, được cấp trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh;
- Trong trường hợp chưa đạt một trong các điều kiện trên, thí sinh phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo dạng thức đề thi tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu và có kết quả đạt yêu cầu theo quy định của Giám đốc Học viện. Môn ngoại ngữ dự kiểm tra được chọn một trong bốn ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung;
g) Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, được xác nhận bởi cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
h) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
i) Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.
Lưu ý: Chỉ xét các bài báo của thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh được đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục mà Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước ban hành năm  2009.
2. Đối với đào tạo trình độ Thạc sĩ
Thí sinh dự thi Cao học phải thoả mãn các điều kiện sau:
- Điều kiện về văn bằng:
Thí sinh dự thi phải thoả mãn một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp  đại học đúng ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành nhưng khác chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
 - Điều kiện về thâm niên công tác:
Người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự thi.
Chú ý: Ngoài các điều kiện về văn bằng và thâm  niên như trên:
+ Đối với các chuyên ngành lý luận chính trị: (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Quản lý xã hội, Hồ Chí Minh học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác tư tưởng)
Người dự thi cao học nếu có bằng đại học các ngành lý luận do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp nhưng ngành khác với chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ cũng được dự thi nhưng phải học các môn học chuyển đổi theo quy định (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
+ Đối với chuyên ngành Báo chí học:
•    Người dự thi cao học nếu có bằng đại học trong nhóm ngành gần với ngành báo chí như: Ngôn ngữ học, Ngữ văn, Văn hoá học, Xuất bản, Xã hội học cũng được dự thi nhưng phải học các môn học chuyển đổi theo quy định (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
•    Người dự thi cao học nếu có bằng đại học khác với các ngành: Báo chí, Ngôn ngữ học, Ngữ văn, Văn hoá học, Xuất bản, Xã hội học, phải có thâm niên công tác ít nhất là 03 năm trong các cơ quan báo chí - truyền thông tính đến ngày đăng ký dự thi và phải học các môn chuyển đổi theo quy định (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
+ Đối với chuyên ngành Xuất bản:
•    Người dự thi cao học nếu có bằng đại học trong nhóm ngành gần với ngành Xuất bản như:  Phát hành xuất bản phẩm, Báo chí,  Ngôn ngữ học, Ngữ văn,  Văn hoá học, Xã hội học cũng được dự thi nhưng phải học các môn học chuyển đổi theo quy định (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
•    Người dự thi cao học nếu có bằng đại học khác với các ngành: Xuất bản, Phát hành xuất bản phẩm, Báo chí, Ngôn ngữ học, Ngữ văn,  Văn hoá học, Xã hội học phải có thâm niên công tác ít nhất là 03 năm trong các nhà xuất bản tính đến ngày đăng ký dự thi và phải học các môn chuyển đổi theo quy định (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
+ Đối với chuyên ngành Quan hệ công chúng:
•    Người dự thi cao học nếu có bằng đại học trong nhóm ngành gần với ngành Quan hệ công chúng  như: Quảng cáo, Báo chí, Xã hội học cũng được dự thi nhưng phải học các môn học chuyển đổi theo quy định (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
•    Người dự thi cao học nếu có bằng đại học khác phải có thâm niên công tác ít nhất là 03 năm trong lĩnh vực quan hệ công chúng tính đến ngày đăng ký dự thi và phải học các môn chuyển đổi theo quy định (Xem danh mục các môn học chuyển đổi dự thi Sau đại học).
- Điều kiện về sức khoẻ : Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.
- Điều kiện về hồ sơ : Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.
V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
1. Xét tuyển nghiên cứu sinh
Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm đánh giá hồ sơ dự tuyển và đánh giá bài luận dự định nghiên cứu của thí sinh theo thang điểm 100. Điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển có tổng điểm 30; điểm đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (bao gồm cả việc trình bày bài luận và trả lời câu hỏi của thí sinh) có tổng điểm 70 trong tổng số 100 điểm. Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu đạt 60 điểm trở lên theo thang điểm 100 và đủ điều kiện về ngoại ngữ theo quy định.
Lưu ý: Thí sinh tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại mục IV khoản 1.e của Thông báo này phải dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo dạng thức đề thi tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu và có kết quả đạt yêu cầu theo quy định của Giám đốc Học viện. Môn ngoại ngữ dự kiểm tra được chọn một trong bốn ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung;
2. Thi tuyển cao học
Người dự thi cao học phải tham dự kỳ thi tuyển sinh Sau đại học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn sau:
- Môn cơ bản: Triết học Mác-Lênin
- Môn cơ sở:
+ Cơ sở lý luận báo chí (đối với chuyên ngành Báo chí học)
+ Cơ sở lý luận xuất bản (đối với chuyên ngành Xuất bản)
+ Lý thuyết chung về Quan hệ công chúng (đối với chuyên ngành Quan hệ công chúng)
+ Nguyên lý công tác tư tưởng (đối với chuyên ngành Công tác tư tưởng)
+ Lịch sử tư tưởng chính trị (đối với chuyên ngành Chính trị học)
+ Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với chuyên ngành Hồ Chí Minh học)
+ Lý thuyết chung về quản lý xã hội (đối với chuyên ngành Quản lý xã hội)
+ Lịch sử xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (đối với chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)
+ Lịch sử triết học (đối với chuyên ngành Triết học)
+ Lịch sử tư tưởng XHCN (đối với chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học)
+ Lịch sử các học thuyết kinh tế (đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị)
+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 đến nay), (đối với chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
- Ngoại ngữ: Chọn một trong 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung. Đề thi môn ngoại ngữ đầu vào theo dạng thức B1 khung Châu Âu không đầy đủ (bỏ phần thi nghe hiểu) áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ. 
VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:
1.    Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu)
2.    Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý
3.    Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
4.    Bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng)
5.    Bản sao bằng và bảng điểm thạc sĩ (có công chứng)
6.    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)
7.    08 bản sao các bài báo khoa học đã công bố đóng thành quyển (gồm trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học, có bảng kê khai danh mục ở sau trang bìa lót)
8.    02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học (hoặc 01 thư của một nhà khoa học và 01 thư của thủ trưởng cao nhất đơn vị công tác của thí sinh)
9.    01 bản gốc và 07 bản sao bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (theo mẫu)
10.    Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)
11.    Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp
12.    01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)
13.    Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa
14.    04 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên
15.    03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ)

2. Hồ sơ dự thi cao học gồm có:
1.    Phiếu đăng ký dự thi cao học 02 bản (theo mẫu)
2.    Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý
3.    Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
4.    Bản sao bằng đại học và bảng điểm  (có công chứng)
5.    Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)
6.    Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp
7.    01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa
8.    01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)
9.    05 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên
10.    03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ)
3. Phát hành và nộp hồ sơ:
Hồ sơ dự thi Sau đại học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.
- Thời gian phát hành: từ  ngày 01/5 đến hết ngày 30/6/2011.
- Nhận hồ sơ: từ ngày 30/5 đến hết  ngày 30/6/2011 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).
- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 Điện thoại liên hệ:  (04) 37. 546. 963 (số máy lẻ  305).
VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ TUYỂN SINH
1. Địa điểm
Địa điểm tổ chức học các môn chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh của tất cả các loại hình và trình độ đào tạo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Riêng chuyên ngành Công tác tư tưởng đào tạo trình độ thạc sĩ hệ không tập trung dành cho thí sinh các tỉnh, thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, Học viện tổ chức học chuyển đổi, ôn tập tại Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực II, 99 Đường Man Thiện, phường Phú Hiệp, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thời gian
- Thời gian học chuyển đổi các môn học và ôn thi tuyển sinh được thực hiện từ ngày 10/5 đến ngày 10/7/2011.
- Thời gian tuyển sinh được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2011 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau).
VIII. KINH PHÍ TUYỂN SINH
1. Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 100.000 đồng/hồ sơ
2. Lệ phí tuyển sinh:
- Lệ phí thi cao học: 600.000 đồng/thí sinh
- Lệ phí tuyển nghiên cứu sinh: 1.000.000 đồng/thí sinh
Các thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, lệ phí tuyển sinh được giảm 200.000 đồng (Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi phải nộp cùng hồ sơ).
Thông tin chi tiết về tuyển sinh Sau đại học được cập nhật trên Website: www.ajc.edu.vn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.               Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •